Договір про надання послуг (публічна оферта)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Фізична особа – підприємець Іванова Я. і,. (далі – Виконавець), пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі – Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.
1.3. Незгода з визначеними у цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг навчання.
1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику послуги навчання згідно з навчальними планами, детальний опис яких міститься на веб-сайті https://ivanovayana.com/ (далі – послуги навчання).
2.2. Факт оплати Замовником послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених цим Договором.
2.3. Вартість послуг навчання визначається залежно від обраного Замовником навчального плану.
2.4. Ухвалення цієї Оферти і відповідно, укладення цього Договору означає, що Замовник, у необхідній для нього мірі, ознайомився з умовами цього Договору (далі – Оферти) та програмою дистанційних курсів, розміщених за адресою: https://ivanovayana.com/
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Виконавець зобов'язується:
3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником навчального плану надати йому послуги навчання у строк, визначений зазначеним планом.
3.1.2. Забезпечити безперервність навчального процесу відповідно до обраного Замовника навчального плану.
3.1.3. Вчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених навчальним планом, з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено зазначене заняття.
3.1.4. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Зупинити/припинити надання Замовнику послуг навчання в односторонньому порядку у таких випадках:
• Замовник порушив умови цього Договору;
• Замовник вчинив дії незаконного чи аморального характеру, що порушують громадський порядок, що посягають на честь та гідність громадян та підприємств та/або викликають їхні скарги, чи скоїв дії, направлені на отримання конфіденційної інформації чи інформації зі спеціальним доступом;
3.2.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково у разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 4.1.4 – 4.1.5 цього Договору та/або систематичного невиконання Замовником правил поведінки.
3.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, а також навчальних планів та вартості послуг навчання з попередньою публікацією на сайті www.ivanovayana.com. При цьому внесення змін до навчальних планів та вартості послуг навчання при наданні Замовнику послуг навчання не допускається.
3.2.4. Вимагати від Замовника відшкодування збитків, заподіяних діями Замовника.
3.2.5. Переносити заняття, передбачені навчальним планом, з одного дня на інший, але вчасно попередивши Замовника не менше, ніж за три години.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник зобов'язаний:
4.1.1. Добросовісно виконувати умови цього Договору, дотримуватись правил поведінки та своєчасно внести плату за послуги навчання за обраним навчальним планом.
4.1.2. Дотримуватись плану навчання та своєчасно вивчати матеріали курсу. В іншому випадку, Замовник позбавляється права на пред'явлення будь-яких претензій щодо недоотриманої внаслідок цього послуги.
4.1.3. Дотримуватись правил поведінки на заняттях/вебінарах та виявляти повагу до Виконавця, інших учасників навчальної програми.
4.1.4. При отриманні послуг не здійснювати несанкціоновану розсилку листів (спам), не здійснювати неавторизований доступ до комп'ютерних систем, програмного забезпечення, даних та інших матеріалів, захищених авторським правом, не копіювати та не поширювати їх.
4.1.5. Будь-які матеріали, отримані Замовником від Виконавця в рамках послуг, що надаються, можуть використовуватися Клієнтом тільки в особистих цілях і не можуть передаватися третім особам чи транслюватися на широкий загал. Замовнику забороняється відтворювати, повторювати та копіювати, продавати та перепродавати матеріали, надані Виконавцем у рамках наданих Послуг.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Отримувати послуги навчання, передбачені цим Договором.
4.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.
4.2.3. Вносити оплату Виконавцю за послуги навчання, згідно з обраним навчальним планом, будь-яким із передбачених чинним законодавством України способом.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Послуги навчання за цим Договором надаються на умовах 100-відсоткової передоплати одного з тарифів навчальної програми.
5.2. Усі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів. Безпека та інші умови використання вибраних Замовників способів оплати виходять за рамки Договору та регулюються угодами з відповідними платіжними інтеграторами. Замовник самостійно несе відповідальність за помилки, допущені ним під час оплати Послуг. Виконавець не несе відповідальності за збитки або інші несприятливі наслідки, які можуть виникнути у Замовника та/або третіх осіб у разі неправильного вказання призначення платежу.
5.4. Моментом оплати вважається момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Замовник усвідомлює, що порушення умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/зупиненням надання послуг навчання.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника. При цьому суб'єктивна негативна оцінка Замовником наданих Виконавцем Послуг не є підставою вважати Послуги не наданими або наданими неналежним чином.
6.4. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
6.5. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.
6.6. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цим Договором внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та яким неможливо було запобігти.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набирає чинності з оплати послуг навчання Замовником Виконавцю та діє протягом усього терміну, визначеного у вибраному Замовником навчальному плані.
9. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
9.1. Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, викладених за адресою https://ivanovayana.school, захищена авторським правом, правом на торгову марку та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності. Зазначені права є дійсними та охороняються в усіх формах, на всіх носіях та щодо всіх технологій, як існуючих у даний час, так і розроблених чи створених згодом. Жодні права на вміст сайту https://ivanovayana.school, включаючи, крім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, програми для ЕОМ, товарні знаки не переходять до Замовника внаслідок користування Сайтом та укладання цього договору.
9.2. У разі порушення Замовником положень цього договору, що стосуються захисту авторських прав Виконавця, останній має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі від вартості курсу, за кожний випадок порушення, а також компенсації всіх заподіяних збитків, включаючи втрачену вигоду.
10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли щодо виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника.
10.2. Виконавець після отримання від Замовника послуг заяви (претензії) зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів задовольнити заявлені вимоги або направити Замовнику мотивовану відмову.
10.3. У разі якщо суперечка, яка виникла, не буде врегульована в претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцезнаходженням Виконавця.
10.4. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
11. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ
Виконавець
Юр. адреса: м. Львів, вул. О. Олеся 8а
Фізична особа підприємець
Іванова Яна Іванівна
‍ІПН:
Розрахунковий рахунок: UA983052990000026000021012423
ivanova.secrets@gmail.com